Szamosi Béla - Balatonlelle

+36 30 779-1810
 
A weboldal üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során felmerül adatkezelés mindenben megfelel a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeknek.
 
Weblapunk könnyebb használhatósága érdekében úgynevezett „cookie”-kat használunk. Amennyiben Ön nem járul hozzá ezek alkalmazásához, előfordulhat, hogy a weblap bizonyos funkciói korlátozottan működnek. A cookie-k, vagy más néven sütik alapján történő adatkezelést a (GDPR) (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. éci CXII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, azaz az Ön hozzájárulása teszi lehetővé.
 
Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)
Kérelmére a weboldal üzemeltetője tájékoztatást ad általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A weboldal üzemeltetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Info tv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Info tv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
 
Tiltakozás joga (GDPR. 21. cikk)
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
A weboldal üzemeltetője a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a weboldal üzemeltetőjeaz adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a weboldal üzemeltetője elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Info tv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.
 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Info tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.
 
Zárolás (GDPR 7. cikk)
A weboldal üzemeltetője zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Törlés (GDPR 17. cikk)
A weboldal üzemeltetője a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a weboldal üzemeltetője rendelkezésére. A weboldal üzemeltetője a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
 
A weboldal üzemeltetője az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
Az adatkezelés időtartama:
A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a törvényi kötelezettség fennállásáig kezeli az Adatkezelő.
 
Adattovábbítás külföldre:
Nem történik adattovábbítás.
 
Jogorvoslat (GDPR 77. cikk)
Az érintett a weboldal üzemeltetője adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu
 
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.